Search

Декларацията беше подготвена от комитет на посланниците от европейски страни и подписана в кметството на Любяна на 7ми септември, 2008г.

ЕВРОПЕЙСКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

Увод
Ние, участниците в първия европейски конгрес за храните (Любяна, Словения, 2008г.), подкрепяме Декларацията за храните FAO/WHO (Рим, 1992) както и Декларацията за хранителна безопасност WHO (Пекин, 2007г.).Чрез тази Декларация, ние искаме да изтъкнем някои въпроси относно храненето и хранителните технологии, които са важни за Европа

КЪМ КОЙ Е НАСОЧЕНА ДЕКЛАРАЦИЯТА
Евтопейската декларация за ХРАНЕНЕ и ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ е насочена основно към европейките потребители, създатели на нормативи, учени, към европейската хранителна индустрия, както и към хора на длъжности в тази насока.
ХРАНА И ХРАНЕНЕ
Храната е важна за човешкия растеж, развитие и правилната работа на тялото. Доброто хранене изисква добре баланситана диета, която предоставя на човешкото тяло всички нужни хранителни вещества в достатъчни количества, както и оптимален достъп на енергия. Храната трябва да е безопасна, хранителна и постоянно доставяна по такъв начин, че да бъдат предпазени достойнството и културната самоличност на потребителя.

ЕВРОПЕЙСКИ ХРАНИТЕЛНИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХРАНЕНЕ
Чрез постоянното прилагане на науката в съответните дисциплини, Европейските специалисти по хранителните науки и технологии, както и по правилното хранене, постоянно допринасят към производството, преработката, съхранението и разпространението на хранителни продукти, както и към здравето и правилното хранене. Тези учени често принадлежат към научни или комерсиални организации, които обикновено са специфични за отделни страни, но също така могат да обхващат райони с еднородни хранителни навици. Те могат да бъдат или общи, или разделени в различни научни дисциплини, като например биология, химия, биохимия, биотехнологии, микробиология, инжинерни, хранителни или медицински науки и т.н.
Тази Декларация цели да даде фокус на тези научни дисциплини, а също така и да послъжи както на жителите на Европа като цяло, така и на различните учени, създатели на нормативи и хранителни индустрии. Тази интеграция ще позволи на Европа да бъде конкурентноспособна на международния хранителен пазар, да увеличи достъпа на жителите си до здравословна храна и да въведе нови стандарти на научна точност честност.

ИНТЕГРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ХРАНИТЕЛНИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИИ И ХРАНЕНЕ
Тази декларация цели да усъществи диалог между различните учени в дисциплините хранителни науки, технологии и хранене с цел да допринесе за бъдещата им интеграция. Друга основна цел е подпомагането сагласуваността на европейската хранителна индустрия с европейските стандарти за хранителна безопастност и качество. Всичко това ще допренесе за разширяване влиянието, което специалисти по храненето и хранителните науки и технологии би трябвало да имат над технологичното, научно, политическо, природно, социално и културно мислене в Европа. Разбира се, това трябва да стане без да се потиска регионалната самоличност на храненето в Европа, понеже точно това разнообразие ще доведе до бъещи открития и разработки.

ОСНОВНИ ВЪПРОСИ
Тази Декларация се стреми да усъществи диалог относно следните въпроси:
- Храната е много важен стратегически и политически въпрос;
- Заразяването на храната с микробиологични, химични и физични агенти или хранителни алергенти остава основен проблем на общественото здраве;
- Местното хранително произвордство влияе на местната култура, запазва биологичното разнообразие и спомага за икономическа стабилност;
- Транспортът на храна на дълги растояния може да намали качеството й, както и да навреди на природата;
- Храната има основна роля в създаването и поддръжката на добри диетични навици и постоянен здравословен живот;
- Зачестилите случаи на затлъстяване и хронични, незаразни болести свързани с неправилна диета са сред най-големите обществени здравни проблеми и най-големите разходи по социални осигуровки;
- Нивата на знание и обучение за правилното хранене са недостатъчни за да могат потребителите да взимат осведомени решения;
- Обучението на длъжностни лица в хранителната индустриа остава сериозно предизвикателство.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДДЪРЖАТ И РАЗПРОСТРАНЯВАТ
Всеки потребител има правно на достъп до безопасна и подходяща храна:
- Всеки има право на достъп до надеждна информация за храни, диети и технят ефект върху здравето;
- Производството, преработката, транспортът и разпространението на хранителни продукти трябва да се осъществява непрекъснато и с оглед на природните, обществените и етичните последици, както и следвайки нормативите, включително обратен адрес;
- Технологични постижения в разработката на храна за хора със специални хранителни нужди трябва да се поощрява;
- На хранителните продукти трябва да се поставят точни и правилни етикети, съобразно с нормативите на хранителната индустрия;
- Разбираеми съобщения в медиите, основани на научни факти, са изключително важни;
- Трябва да се подпомагат правилното хранене и здравослвония живот, особено когато те спомагат срещу болести;
- Всеки има право на своевременно обучение за правилното хранене, за да може да взима решения за собственото си здраве и избор на храна;
- Отговорните лица в хранителната индустрия трябва да осигурят условия и подсигурят знания за правилното хранене и безопастността на храната.

ОСНОВНИ МЕРКИ
Тази Декларация поощрява следнит основни мерки:
- Освен правните мерки, хранителните производители, преработчици и търговци трябва да следват и правилата на етиката във всички процеси от тяхната дейност;
- Експертите трябва да спазват както професионалните, такае и етичните нормативи;
- Правителств а и други отговорни инстанции трябва да се стараят да уеднаквят националните си нормативи, за да могат по лесно да реагират на бъдещи международни промени;
- Правителств а и други отговорни инстанции трябва да създадат национални нормативи, които имат предвид социални и културни различия, както и хора със специални нужди;
- Всички специалисти в хранителните науки и технологги и храненето трябва да спомагат за създаването на образователна систем, която ще създаде по добре информирани потребители;
- Всеки трябва да може да поеме отговорност за собствените си решения относно здраве и здравословна храна;
- Всички долуподписани се съгласяват да направят всичко възможно, за да могат тези мерки да се осъществят.

Signed by
Professor Peter Raspor, President of the First European Food Congress on behalf of the Congress Ambassadors Committee from 41 European countries.

Ilirjana Boci represented by Haxhi Allmuca, Albania; Ashot Saghiyan, Armenia, Wolfgang Kniefel represented by Gerhard Schleining, Austria; Koen Dewettinck represented by Bart Heyman, Belgium; Faruk Čaklovica, Bosnia and Hercegovina; Iordanka Alexieva represented by Laska Rangelova, Bulgaria; Mate Bilić replaced by Martina Piasek, Croatia; Athina Panayiotou, Cyprus; Jana Hajšlová, Czech Republic, Henning Otte Hansen, Denmark; Toomas Paalme, Estonia; Anu Kaukovirta-Norja represented by Helena Pastell, Finland; Paul Colonna represented by Michel Franck, France; George Kalantzopoulos replaced by Ioannis Samelis, Greece; Giorgi Kvesitadze replaced by Tinatin Sadunishvili, Georgia; Sabine Kulling, Germany; András Salgó, Hungary; Inga Thorsdottir, Iceland; Francis Butler represented by Brian McKenna, Ireland; Rosangela Marchelli, Italy; Daina Karklina replaced by Aija Mengaile, Latvia; Rimantas Venskutonis, Lithuania; Torsten Bohn, Luxembourg; Vladimir Kakurinov, Macedonia; Anna McElhatton, Malta; Slavko Mirecki, Montenegro; Bernd van der Meulen represented by Sarah De Vito, Nederland, Wenche Frølich, Norway; Włodzimierz Grajek, Poland; Xavier Malcata represented by Ana Oliveira Madsen, Portugal; Mona Popa, Romania; Iosif Rogov, Russia; Miomir Nikšić, Serbia; Peter Šimko represented by Norbert Bomba, Slovakia; Božidar Žlender, Slovenia; Manuel Vázquez, replaced by Ascension Marcos, Spain; Anne-Marie Hermansson, Sweden; Klaus Zimmermann replaced by Yasmine Motarjemi, Switzerland; Fatih Yildiz, Turkey; Sergey Fedosov, Ukraine; David White, UK.